گپ دوستانه

امید اولین پله زندگی است پس به آفریننده ا ت امید وار باش و به غیر از او دل مبند...

خــدایـا بـه روی درخشــان مهـدی بـه زلـف سیـاه و پـریشـان مهدی

به طـاهـا ، بـه یاسیـن ، بـه معـراج احمــد

بـه قـدر و بـه کـوثـر ، بـه رضـوان و طـوبـی

بـه وحـی الهـی ، بـه قـرآنِ جـاری

بـه تـورات مـوسـی و انجیــل عیــسی

بسـی پـادشـاهی کنــم در گــدایی

کـه باشــم گــدایِ ...گــدایـان زهــرا


چــه شبهــا کـه زهــرا دعـا کـرده تـا مـا

همــه شیــعه گــردیـم و بی تـابِ مـولـا

غلـامیِ این خــانواده دلیــل و مــرادِ خــدا بــوده از خلقــت مـا

مسیــرت مشخـص،امیــرت مشخــص

مکــن دل دل ای دل بـزن دل بـه دریـا


کـه دنیـا....کـه دنیــا

کـه دنیــا بـه خــُـسـران عقبی نیــرزَد

بـه دوری ز اولـادِ زهــرا نیــرزَد

و ایـن زنــدگـانیِ فـانی،جــوانی،خـوشـی هـای امــروز و اینجـا

بـه افســوس بسیــار فــردا

نیــرزَد


اگــر عـاشقـانه هــوادارِ یـاری

اگــر مخلصـانه گــرفتـارِ یــاری

اگــر آبــرو میگــذاری بــه پــایش

یقینـاً ؛ یقینـاً خریــدارِ یــاری

بگــو چــند جمعــه گــذشتـی زِ خــوابت؟!

چـه انــدازه در نــدبـه هـا زاری؟!آری؟!

بـه شـانه کشیــدی غــمِ سینــه أش را؟!

و یــا چــون بقیــه تو سـربـار یـاری؟!

اگــر یک نفـر را بـه او وصـل کـردی

بــرای سپـاهش تـو ســردار یـاری

بــه گــریـه شبـی را سحــر کــردی یـا نه؟!

چـه مقــدار بی تــاب و بیمــار یـاری؟!

دل آشفتـه بـودن دلیــل کمـی نیـست

اگــر بی قــراری بـدان یــارِ یــاری!

و پــایـان این بی قــراری..

..بهـشت است..

بهشتــی که ســرخـوش ز دیــدارِ یــاری!


نسیــم کـَـرامت وزیــدن گــرفتـه

و بــارانِ رحمـت چکیــدن گــرفتــه

مبــادا بــدوزی نگـاهِ دلــت را

بــه مــردم که بــازارِ یـوسف فــروشـی در ایـن دوره بــد شـدیداً گــرفته!


خــدایـا بـه روی درخشــان مهـدی

بـه زلـف سیـاه و پـریشـان مهدی

بـه قـلب رئــــوفش که از غصــه داغ است

به چشمــان از غصــه گریــان مهــدی

به لبهــای گــرمِ علـی یا علـی ـَش

بـه ذکــرِ حسیــن و حسـن جـانِ مهـدی

بـه دست کــریم و نگــاه رحیــمش

بـه چشــم امیــدِ فقیــرانِ مهــدی

بـه حــال نیــاز و قنــوتِ نمــازش

بـه سبحــانَ سبحـانَ سبحـانَ مهــدی

بــه بـرق نگــاه و بـه خــالِ سیــاهش

بـه عـِطـر ملیـح گــریبـان مهـدی

بــه حــجِ جمیــلش، بـه جـاهِ جلیــلش

بـه صــوتِ حجـازیِ قــرآنِ مهـدی

بـه صبـح عــراق و شبـانگـاهِ شـامش

بـه آهنـگِ سمـت خــراسـانِ مهــدی

بــه جــان داده هـای مسیــر عبــورش

بـه شهــدِ شهــودِ شهیــدانِ مهــدی

مــرا دائمُ الاِشتیــاقش بگــردان

مــرا سیــنه چـاکِ فــراقــش بگــردان

تفــضّل بفـرما بر ایــن بنــده ی بی ســر و پــا

مــرا همــدم و محــرم و هــم رکــابِ

سفــر های ســوی خــراسـان و شــام و عــراقـش بگــردان

آدرس فایل صوتی:(علی فانی)

http://www.parsinevis.com/redirect.php?url=http://www.parsinevis.com/wp-content/ya%20mahdi.zip

[ جمعه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 9:30 ] [ سعیده ]

[ ]